Inteligentny Dom     Wizualizacja - Galeria     Osprzęt - Galeria     Sklep     Promocje     Kontakt

Szczegółowa instrukcja projektowania i instalacji systemu Inteligentnego budynku Inteligentnego domu eHouse

System eHouse jest otwartym systemem inteligentnego domu, budynku, mieszkania. Dla inwestora oznacza to możliwość samodzielnego wykonania wszystkich kroków niezbędnych do przeprowadzenia pełnej instalacji lub zlecenia tego własnym podwykonawcom: Szczególowa instrukcja jest uzupełnieniem instrukcji ogólnej, z którą należy się także zapoznać.
Instalację systemu eHouse należy poprzedzić analizą w celu ustalenia ilości sterowników do zastosowania oraz rozmieszczenia. Konieczne jest przeprowadzenie rozeznania, czy wybrać instalację nisko-budżetową (minimalistyczną), czy też komfortową (optymalną - pozwalającą uzyskać 100% funkcjonalność systemu eHouse). Instalacja nisko-budżetowa ogranicza do minimum liczbę zastosowanych modułów RoomManager'a. Minimalna rozsądna ilość RoomManagerów to 1 RM na każde piętro w domu. Należy przekalkulować liczbę zasobów potrzebnych do zastosowania uwzględniając projekt architektoniczny i wszystkie urządzenia, którymi zamierza się sterować w domu:

RoomManager - Sterownik pokojowy, pomieszczeń

Sterownik pokojowy, RoomManager w architekturze eHouse 1 - RS485
Każdy RoomManager posiada następujące zasoby sprzętowe, których funkcje zostały omówione szczegółowo w dokumentacji technicznej tego urządzenia: Dodatkowo projektując instalację należy brać pod uwagę wykorzystanie zasobów w zależności od funkcji automatyki, które chcemy uzyskać:
Funkcja Wykorzystane zasoby RM (współczynnik wykorzystania zasobu RM: wykorzystane / całkowita ilość)
sterowanie RM przez podczerwień odbiornik podczerwieni IR (1/1)
sterowanie urządzeń Audio/Video przez RM nadajnik podczerwieni IR (1/1)
włączenie/Wył urządzenia (z pilota podczerwieni, paneli, PC) wyjście cyfrowe (1/24)
włączenie/Wył urządzenia włącznikiem lub czujnikiem wyjście cyfrowe (1/24), wejście cyfrowe (1/12)
automatyczne lampki nocne pomiar oświetlenia ADC (1/1), wyjście cyfrowe (1/24)
automatyczna regulacja oświetlenia pomiar oświetlenia ADC (1/1), PWM (1/3)
automatyczna regulacja temperatury pomiar temperatury ADC (1/7), wyjście cyfrowe (1/24)
ściemnianie i rozjaśnianie płynne (sterowanie pilotem podczerwieni, PC, paneli) PWM (1/3)
ściemnianie i rozjaśnianie płynne (sterowane włącznikami) PWM (1/3), wejścia cyfrowe (2/12)

W przypadku gdy na liście występuje więcej niż jeden zasób RoomManager'a to odnosi się to do tego samego RM. Kalkulację najlepiej przeprowadzić dla paru wariantów instalacji (różna ilość RM). Przy kalkulacji kosztów instalacji systemu inteligentnego budynku eHouse, należy brać pod uwagę następujące czynniki wpływające na całkowity koszt instalacji w domu, a nie tylko cenę sterowników. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, nawet te które nie są takie oczywiste, instalacja z większą ilością RM może być paradoksalnie tańsza i prostsza niż ta sama instalacja, gdy zrezygnujemy z 1 czy 2 RM.

Instalacja nisko-budżetowa (minimalistyczna):

Przy tej wersji ograniczamy do minimum liczbę RoomManager'ów (czyli automatyki), licząc się z jednoczesnym skomplikowaniem, znacznym wzrostem nakładów na instalację elektryczną 230V, jej wykonanie oraz brak możliwości rozbudowy systemu.
Wady: Zalety:

Instalacja Komfortowa (optymalna):

Wady: Zalety:

Projektowanie systemu eHouse.

Krytyczną funkcją sterowania wymuszającą minimalną ilość RoomManagerów jak i ich lokalizację jest sterowanie podczerwienią. Przy projektowaniu instalacji systemu eHouse należy przede wszystkim ustalić punkty potrzebne do sterowania podczerwienią (w jedną czy też dwie strony)? Minimalna ilość RoomManager'ów będzie prawdopodobnie równa liczbie tych punktów.
Dodatkowe warunki odnoszące się do sterowania podczerwienią:

Kalkulacja ilości sterowników dla instalacji nisko-budżetowej (minimalistycznej).

1. Jeśli decydujemy się na sterowanie podczerwienią i przy wstępnych w/w szacunkach należy przyjąć co najmniej jeden RM na piętro - określa nam to jednocześnie minimalną liczbę.
2. Jeśli nie planujemy wykorzystania podczerwieni, należy stosować zasadę min 1 RM na piętro. Nawet jeśli zdecydowali byśmy się zastosować 1 RM na więcej niż jedno piętro, to i tak łączne koszty takiej instalacji będą znacznie większe, ze względu na skomplikowanie instalacji, długość kabli 230V, koszty ich instalacji - przekroczą wartość dodatkowego sterownika.
3. Należy tylko jeszcze sprawdzić łączną ilość zasobów RM'ów oraz porównać ją z ilością, którą potrzebujemy, czy wystarczy nam zasobów sprzętowych RM. Jeśli nie, należy dodać tyle RM, aby wystarczyło nam zasobów.
4. Najlepiej zapewnić zapas wolnych zasobów na poziomie 20-30% - nie spowoduje to drastycznej zmiany projektu i instalacji na etapie projektowania / instalacji w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej rozwiązań wymagających dodatkowych zasobów .

Kalkulacja ilości sterowników dla instalacji komfortowej (optymalnej).

W wersji optymalnej projektujemy system eHouse, w taki sposób aby uzyskać 100% funkcjonalności systemu eHouse w pomieszczeniach głównych. Upraszcza to całą instalację i część projektową. Pociąga to też za sobą zmniejszenie nakładów finansowych na przewody, instalację elektryczną 230V i decentralizację systemu.
Pomieszczenia główne wyznacza się według indywidualnych preferencji inwestora i przyszłych mieszkańców. Dodatkowo do tej listy konieczne jest dopisanie pomieszczeń, w których zamierzamy sterować podczerwienią w jedną lub w dwie strony.
Mogą to być następujące pomieszczenia i obiekty: (*) W pomieszczeniach o skrajnych warunkach: temperaturach, wilgotności, należy zainstalować RM i MP poza strefą sterowaną np. na ścianie w sąsiednim pomieszczeniu, gdzie panują warunki zbliżone do pokojowych.

Pomieszczenia pomocnicze, są to pomieszczenia, które nie wymagają indywidualnego sterowania (dedykowanego RM) i mogą być sterowane z wolnych zasobów RM z sąsiadującego pomieszczenia.
Mogą to być następujące pomieszczenia lub obiekty:

Rozmieszczenie elementów instalacji systemu eHouse

Po zamknięciu decyzji o ilości zastosowanych RM można przejść do stadardowych czynności projektowych.
Wszystkie moduły elektroniczne i elektryczne systemu eHouse należy montować poza pomieszczeniami narażonymi na działanie wilgoci i temperatur z poza zakresu <10C, 35C>. W przypadku sterowania podczerwienią kluczowym elementem jest takie zlokalizowanie sprzętu Audio/Video oraz RM, aby urządzenia "się widziały" bez żadnych przeszkód po drodze, w jak najkrótszej odległości. Ogólne zasady zostały omówione powyżej.
Wraz z decyzją o lokalizacji wszystkich RM należy usytuaować na projekcie lokalizację sprzętu HiFi, Audio/Video, innych urządzeń sterowanych podczerwienią tak, aby w fazie projektowania i w przyszłości nic nie stanęło na drodze wiązki podczerwieni. Najlepiej od razu zaprojektować instalację antenową rtv, sat, audio, video, głośnikową, dystrybucję dźwięku, mediacenter, kina domowe.
Następnie należy zająć się rozmieszczeniem modułów przekaźników dla kolejnych RM. Wskazane jest umieszczanie RM w stosunku do MP tak, aby długość przewodów między nimi była krótsza niż 5m. Dotyczy to tylko magistrali danych - chodzi o to, aby magistrala danych pracowała szeregowo, a nie tworzyła gwiazdy. Przeciwdziała to tworzeniu dodatkowych zakłóceń w wyniku odbić falowych w przewodach, które w ekstremalnych przypadkach mogą zakłócić transmisję. W przypadku, gdy jest to nieosiągalne lub bardzo kosztowne, można zastosować alternatywne rozwiązanie - nie korzystać z rozdzielacza magistrali wbudowanego w MP, lecz poprowadzić magistralę danych bezpośrednio do RM,HM,EM i tam zastosować rozdzielenie sygnału. Pozwoli to na dowolne odsunięcie RM od MP (do 30m). Co do instalacji MP nie ma zasadniczych ograniczeń, jednak należy uwzględnić następujące czynniki: Po decyzji o umieszczeniu MP, RM, EM, HM najlepiej narysować kredą na murach ich lokalizację oraz trasy przewodów: magistrali danych, zasilającej, sterujących, włączników, przewodów do czujników. Oszczędzi nam to wielu błędów i czasu, w przypadku, gdy zaczniemy od razu rozprowadzać przewody.
Zasady rozmieszczania przewodów są następujące:
minimalne odległości między grupami
przewodów w instalacji [cm]
230V Magistrala Danych Magistrala zasilająca Sterujące czujniki Pomiarowe Włączniki, czujniki cyfrowe, ethernet, sieci komp anteny GSM, Radiolinie inne zakłócające
230V 0 30 20 20 50 30 30 30 30
Magistrala danych 30 1 20 20 20 50 30 200 30
Magistrala zasilająca 20 20 0 5 30 20 10 100 30
Sterujące 20 20 5 0 30 20 20 100 30
czujniki pomiarowe 50 20 30 30 5 20 50 200 50
Włączniki, czujniki cyfrowe, 30 50 20 20 20 5 30 100 30
ethernet, sieci komp 30 30 10 20 50 30 5 100 30
anteny GSM, Radiolinie 30 200 100 100 200 100 100 300 100
inne zakłócające 30 30 30 30 50 30 30 100 20

Inne typy przewodów należy traktować następująco: Dodatkowe sugestie dotyczące rozmieszczania przewodów systemu eHouse, 230V i innych systemów.

Rozdzielenie Magistrali danych i zasilającej

Rozdzielenie Magistrali danych i zasilającej w module przekaźników
Rozdzielaczem Magistrali danych jak również zasilającej może być moduł przekaźników. Taka koncepcja pozwala na uproszczenie i skrócenie czasu instalacji. Magistrala zasilająca powinna być wykonana z przewodu 3*2.5mm2. Przewody magistrali zasilającej są wlutowane, celem ograniczenia rezystancji połączenia (aby uniknąć spadków napięć na przewodach), jak również zapewnienia pełnej bezawaryjności przez dziesiątki lat.
Dla magistrali zasilającej systemu eHouse przyjęto standard kolorystyczny:

Sposób podłączenia magistrali zasilającej do modułu przekaźników

Podłączenie modułu przekaźników do zasilania

Sposób wlutowania przewodów magistrali zasilającej systemu eHouse - Należy zostawić 0.5m zapasu każdego przewodu, aby umożliwić wymontowanie modułu, bez konieczności wylutowywania jakich kolwiek przewodów, w celach serwisowych. Jeden komplet przewodów magistrali zasilającej jest podłączony do poprzedniego modułu przekaźników, a drugi do następnego MP.
Magistrala danych musi być wykonana z przewodu UTP-8 kategorii min. 5.
Magistrala Danych eHouse 1 - RS-485
Przewody magistrali danych muszą być zakończone złączami RJ-45. Dla standaryzacji należy trzymać się kolejności kolorów jak na rysunku, w sposób przedstawiony na zdjęciu. Wszystkie opisy w niniejszej dokumentacji, odnoszą się do powyższego standardu.
Na module przekaźników znajdują się 3 złącza dla magistrali danych:

Podłączenie sterowników RoomManager'a (RM), HeatManager'a (HM), ExternalManager'a (EM) oraz Expander'a (X) do magistrali zasilającej na Module Przekaźników.

podłączenie sterowników RoomManager, HeatManager, ExternalManager do modułu przekaźników magistrala zasilająca
Połączenie magistrali zasilającej wykonuje się przy pomocy szybkozłączek kk2.54 zaciśniętych na przewodach zasilających. Wymagane jest odcięcie wszystkich przewodów zasilających +5V. Do magistrali podłącza się tylko przewody +12V i 0V przewodem (linką) 3*0.75 (stosując standard kolorystyczny jak dla magistrali zasilającej).

Podłączenie sterowników RoomManager'a (RM), HeatManager'a (HM), ExternalManager'a (EM) oraz Expander'a (X) do magistrali danych na Module Przekaźników.

Podłączenie sterowników do Modułu przekaźników - Magistrala Danych eHouse 1 - RS-485
Podłączenie magistrali danych wykonuje się przewodem UTP-8 kat. minimum 5 z zaciśniętymi wtykami RJ-45. Dla standaryzacji należy trzymać się konwencji kolorów omówionej wcześniej dla magistrali danych. Dla każdego modułu sterownika należy odciąć przewody +5V znajdujące się na tym złączu (biało-zielony, zielony).
Przewód ten powinien być krótszy niż 5m. W przeciwnym wypadku należy rozdzielać sygnał magistrali danych bezpośrednio przy RM, EM, HM, X.

Podłączenie złącza sterującego sterowników RoomManager'a (RM), HeatManager'a (HM), ExternalManager'a (EM) oraz Expander'a (X) do Modułu Przekaźników.

Podłączenia przekaźników do RoomManagera - złącze IDC-40
Taśma płaska 40pin (jak do dysku twardego) z zaciśniętymi złączami IDC-40 służy do podłączenia sterowania między sterownikami a modułem przekaźników. Bardzo ważne jest dodatkowe zaizolowanie tej taśmy przy module przekaźników (np. koszulką termokurczliwą), aby zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem izolacji i zwarciem do zasilania 230V lub innych napięć, co byłoby fatalne w skutkach.

Taśmy płaskie pozwalają na bardzo łatwe i szybkie łączenie systemu, serwis oraz ułatwiają rozwiązywanie problemu i instalacją i okablowaniem. Dodatkowo ich grubość (ok. 1mm) pozwala na bezpośrednie mocowanie do murów, bez konieczności kucia brózd. Złącza IDC należy mocować do taśmy płaskiej, zaciskarką złącz IDC.

Podłączenie czujników i włączników cyfrowych do RoomManager'a (RM) i ExternalManager'a(EM)

Podłączenie włączników, czujek i czujników cyfrowych do wejść cyfrowych RoomManager'a, ExternalManager'a
Taśma płaska 16 pinów służy do bezpośredniego podłączenia włączników i czujników cyfrowych.
taśma płaska 16 pinowa

Dla instalacji optymalnej, komfortowej można przewód ten rozciągać po kolei między wszystkimi puszkami do włączników i czujników w ramach jednego pomieszczenia, robiąc pętelkę ok 10cm aby umożliwić zaciśnięcie złączki IDC-16 na przewodzie do ewentualnego wykorzystania od razu lub w przyszłości.

Podłączenie włączników żaluzjowych lub dzwonkowych

Włączniki dzwonkowe lub żaluzjowe

podłącza się bezpośrednio między jednym z wejść a wspólną masą (OV). W przypadku braku końca przewodu należy zacisnąć złączkę IDC-16 a następnie podlutować przewody do pinów. Jeśli dostępny jest koniec przewodu można go odizolować i podłączyć bezpośrednio do włączników.
W przypadku instalacji ekonomicznej należy jak najbliżej RM, EM przejść na pary przewodów (w ekranie) i dociągać je indywidualnie do włączników i czujników, ze względu na znacznie większe długości przewodów i konieczność ograniczania wpływu zakłóceń.

Podłączenie czujników analogowych do RoomManager'a (RM), ExternalManager'a (EM), HeatManager'a (HM)

Podłączenie czujników analogowych do RoomManager'a (RM), ExternalManager'a (EM), HeatManager'a (HM)

Na taśmie 20 pin znajdują się wejścia czujników pomiarowych. Wszystkie czujniki podłącza się między wspólną masą a jednym z wejść. Czujniki muszą posiadać zakres napięć wyjściowych 0-5V. Zaleca się wykorzystanie jako czujniki temperatury LM-335 dla steroników o zakresie pomiarowym (0,5V). Jeżeli przewody do czujnika mają mieć długość większą niż 1m, należy jak najbliżej sterownika przejść na przewody ekranowane. Pozwoli to zmniejszyć do minimum wpływ zakłóceń na wynik pomiaru. Najprostszą metodą umocowania czujników, jest zastosowanie kompletu

Podłączenie czujników analogowych do systemu eHouse

komplet mini-jack ułatwia szybką i prostą instalację czujnika oraz późniejszą wymianę mini-jack komplet - 2.5mm.

Przed tynkowaniem budynku lub montażem płyt GK należy wywiercić otwór o takiej średnicy, aby zabezpieczone gniazdo mogło się łatwo schować w całości. Następnie należy zabezpieczyć otwór śrubą zlicowaną z planowanym tynkiem. Po tynkowaniu należy wykręcić śrubę i wysunąć gniazdo i zlicować do ściany. Gniazdo powinno być przyklejone do ściany, klejem montażowym a powierzchnia wyrównana akrylem. Należy zabezpieczyć otwór gniazda przed malowaniem ścian. Lokalizacja czujników temperatury powinna być w miejscu, gdzie jest zapewniona dobra cyrkulacja powietrza mniej więcej na wysokości 1m, im dalej od ściany tym lepiej. Taka instalacja czujników zapewni szybki i dokładny pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu, a nie będzie mierzył np. temperatury ściany. Umożliwi to także łatwą wymianę czujnika w przypadku uszkodzenia. Czujnik lutuje się do wtyku mini-jack'a 2.5mm i można go wymienić w parę sekund.
Przy instalacji czujników temperatury HeatManager'a, ze względu na konieczność umiejscowania czujników w miejscach mało dostępnych po instalacji, najlepiej przyjąć zasadę stosowania zwielokrotnionych czujników, na stałe zamontowanych 1 obok drugiego. W przypadku uszkodzenia czujnika, zawsze możemy przełączyć się na kolejny czujnik. Analogicznie możemy postąpić w przypadku czujników umieszczonych w niedostępnych miejscach np, w podłodze dla ogrzewania podłogowego, podjazdu. Czujniki te należy bardzo dokładnie zabezpieczyć przed wilgocią, najlepiej wielokrotną warstwą lakieru, otoczyć milimetrową warstwą foli w płynie lub dysperbitem oraz rurkami termokurczliwymi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Może to nam oszczędzić zrywania izolacji termicznej przy instalacjach hydraulicznych oraz kucia posadzek, zrywania terakoty w przypadku awarii 1 czujnika. Należy tam stosować czujniki w obudowach metalowych lub innych zabezpieczonych przed wodą i parą wodną, w najgorszym przypadku lakierem nie przepuszczającym pary wodnej lub silikonem.

Podłączenie kompletnego segmentu systemu (sterownik RM,EM lub HM + MP) na przykładzie RoomManager'a i modułu przekaźników na krótko, w celach demonstracyjnych.

Podłączenie kompletnego segmentu systemu (sterownik RM,EM lub HM + MP) na przykładzie RoomManager'a i modułu przekaźników na krótko, w celach demonstracyjnych.

Podłączenie InputExtender'a (IE) do ExternalManager'a (EM)

Podłączenie InputExtender'a (IE) do ExternalManager'a (EM)


InputExtender'y są rozwinięciem funkcji ExternalManager'a o system zabezpieczeń (pozwalają na podłączenie do 28 czujek alarmowych na jeden InputExtender). InputExtender'y podłącza się do ExternalManager'a poprzez moduł Expander'a (X), aby maksymalnie uprościć instalację systemu. Podłączenie InputExtender'a przez moduł Expandera (X) do ExternalManager'a

InputExtender'y łączy się z Expander'em tylko jedną taśmą płaską 20 pin zakończoną złączami IDC-20.

Podłączenie Expander'a (X) do ExternalManager'a (EM)

ExternalManager podłącza się do Expander'a (X) w sposób analogiczny jak do modułu przekaźników (magistrala danych, magistrala zasilająca, taśma sterująca). Dodatkowo moduły te (IE i X) łączy się taśmą płaską 10 pin zakończoną złączami IDC-10. Na przewodzie sterującym zaciska się dodatkowe gniazdo IDC-40, aby można je było wpiąć do modułu przekaźników.

Podłączenie Expander'a (X) do modułu przekaźników (MP)

Podłączenie Expander'a (X) do modułu przekaźników (MP)

Expander łączy się z modułem przekaźników w taki sam sposób jakby był sterownikiem RM (magistrala danych, magistrala zasilająca, taśma sterująca). Wszyskie przewody +5V należy obciąć analogicznie jak w przypadku podłączania sterowników RM, HM, EM.

Podłączenie kompletnego systemu zabezpieczeń (ExternalManager (EM) + InputExtender (IE) + Expander (X) + MP) do systemu eHouse, po rozłożeniu.

Podłączenie kompletnego systemu zabezpieczeń (ExternalManager (EM) + InputExtender (IE) + Expander (X) + MP) do systemu eHouse, po rozłożeniu. Miejsce instalacji systemu zabezpieczeń powinno być starannie wybrane. Należy kierować się następującymi przesłankami: Do Extendera podłącza się bezpośrednio syreny, światła alarmowe i ostrzegawcze. Są tu także zdublowane 2 wyjścia z ExternalManager'a (np. do blokowania gniazdek zewnętrzych).
Na płytce Expandera nie wolno podłączać żadnych napięć większych niż 15V (dotyczy to także podłączenia styków przekaźników).

System Zabezpieczeń w przykładowej obudowie gotowy do wmontowania w ścianę (ExternalManager (EM) + InputExtender (IE) + Expander (X) + MP).

System Zabezpieczeń w przykładowej obudowie gotowy do wmontowania w ścianę (ExternalManager (EM) + InputExtender (IE) + Expander (X) + MP).

Podłączenie Konvertera RS232-485 do Expandera (X)

Podłączenie Konvertera RS232-485 do Expandera (X)

Do Expandera (X) podłącza się również konverter RS232-485 pełnym przewodem (razem z przewodami +5V) gdyż wymaga on zasilania przez przewody magistrali danych. Musi być on podłączony do tego miejsca gdyż moduł będzie wtedy zasilany z napięcia stabilizowanego +5V z modułu Expander'a (X). Jedyną alternatywą jest zastosowanie niezależnego rozdzielacza przy najbliższym RM, EM, HM i zastosowanie przewodów pełnych, na drodze pomiędzy sterownikiem a konverterem RS232-485. W przeciwnym wypadku konverter będzie zasilany z napięcia, które może spaść poniżej dopuszczalną wartość napięcia zasilającego. Możemy dodatkowo tracić komunikację, gdy zniknie napięcie +5V na magistrali zasilającej. Konverter RS232-485 podłącza się bezpośrednio do portu RS-232 komputera PC. Dodatkowo z tego komputera najlepiej wyprowadzić napięcie +5V, +12V, 0V. Napięcia inne od 0V należy podłączyć przez bezpieczniki 5-10A, aby zabezpieczyć komputer przed uszkodzeniami instalacji. W przypadku stosowania alternatywnych źródeł zasilających jak np. akumulator należy szeregowo do bezpieczników podłączyć diody, aby nie zwierać wyjść źródeł zasilających. Dokładne omówienie tego tematu było w dokumentacji ogólnej.

Podłączenie czujek alarmowych

Podłączenie czujek alarmowych

Podłączenia czujek alarmowych wykonuje się przewodami telefonicznymi 6 pin, z zaciśniętymi wtykami RJ-12 (6 pin), aby maksymalnie ułatwić i skrócić montaż. Na złączu tym występuje napięcie 12-14.4V do bezpośredniego zasilania czujek alarmowych. Zarówno styki przekaźnika czujki jak i włącznik sabotażu, nie mogą być podłączone do żadnego napięcia (wewnątrz czujki lub zewnętrznie), aby nie uszkodzić wejść InputExtender'a.
Złącza A1-A28 (A14 * ) (RJ-12 Podłączenie czujek alarmowych)
nr pinuSygnałOpis
112VZasilanie czujek alarmowych 12V
20VMasa - zasilanie czujek alarmowych
3Sabotaż1Styk NC włącznika Sabotażu (gdy nie używany zewrzeć z Sabotaż2 (pin 4)
4Sabotaż2Styk NC włącznika Sabotażu (gdy nie używany zewrzeć z Sabotaż1 (pin 3)
50VMasa - Podłączenie styku (COM - wspólny)przekaźnika czujki alarmowej
6IN1-28(14*)Wyjście z czujnika - Podłączenie styku (NC - normalnie zamknięty) przekaźnika czujki alarmowej
W przypadku wątpliwości, który pin posiada nr 1, należy odnaleźć napięcie 12V względem masy układu multimetrem. * Dla InputExtenderBis (IE2)

Zakończenie magistrali danych.

Magistralę danych prowadzi się szeregowo - koniec jednego segmentu do początku następnego (z wyjątkiem krótkich rozgałęzień między MP a sterownikami). Oba końce magistrali należy zakończyć terminatorami (rezystorami 120 om), w celu zmniejszenia wpływu zakłóceń lub odbić w wyniku niedopasowania impedancji na sygnały idące tą magistalą (przy bardzo długich przewodach mogą wprowadzić bardzo duże zniekształcenia sygnału i powodować błędy transmisji). Dokładne omówienie tego tematu było w dokumentacji ogólnej.

Podłączenie urządzeń wykonawczych do modułu przekaźników.

Podłączenie urządzeń wykonawczych do modułu przekaźników w systemie eHouse

Na module przekaźników znajduje się od 24 do 35 przekaźników w zależności od typu sterownika. Wszystkie przekaźniki należy traktować jak zwykły włącznik elektryczny. Mogą one włączać i wyłączać dowolne urządzenia (nieindukcyjne, o maksymalnym napięciu 230V i prądzie 10A). Mogą to być pompy, elektro-zawory, grzałki elektryczne, żarówki, oświetlenie led, gniazdka, itd. Styki każdego przekaźnika są odizolowane od innych przekaźników, więc każdy przekaźnik można traktować indywidualnie i podłączać urządzenia na dowolne napięcia zasilajace. Mogą to być napięcia stałe jak i zmienne tak aby nie przekroczyć parametrów dopuszczalnych przekaźników. Jeśli korzystamy głównie z jednego napięcia zasilającego urządzenia to można zastosować zwory styku wspólnego przekaźnika do lokalnej szyny na module przekażników. W tym przypadku po wlutowaniu wszystkich przewodów należy od spodu płytki równolegle do szyny podlutować 1 przewód 1.5mm2, aby ścieżka na płytce drukowanej nie przepaliła się przy dużej mocy łącznej dla wszystkich odbiorników.
sposób uproszczenia instalacji przy dominującym 1 napięciu zasilania odbiorników np. 230V

Przy wszelkich pracach przy przewodach 230V należy odłączyć wszystkie przewody niskonapięciowe od MP, aby nie uszkodzić sterowników elektronicznych. Wszystkie napięcia muszą być odłączone od systemu i modułu przekaźników.
Po zlutowaniu wszystkich przewodów do urządzeń 230V, konieczne jest obustronne, wzrokowe sprawdzenie modułu przekaźników oraz sprawdzenie omomierzem lub testerem zwarć czy nie występują mostki między stykami przekaźników, a którymkolwiek niskonapięciowym przewodem systemu eHouse.
Bardzo ważne jest dodatkowe zaizolowanie wszystkich przewodów niskonapięciowych przy module przekaźników (np. koszulką termokurczliwą) i utrzymywać je jak najdalej od ścieżek i przewodów 230V. Stosuje się to, aby zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem izolacji i zwarciem do zasilania 230V lub innych napięć, co byłoby fatalne w skutkach. Należy także tak zabezpieczyć moduł przekaźników, aby się do niego nie dostały myszy, inne gryzonie oraz owady, które mogłyby swoim ciałem stworzyć zwarcie, co mogłoby permanentnie uszkodzić cały system. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest polakierowanie płytki modułu przekaźników po jej zmontowaniu w celu zabezpieczenia przed przypadkowymi mostkami z powodu owadów, kurzu, osadów.
Malować należy cienkimi warstwami tak, aby lakier nie splywał po przekaźnikach i złączach elektroniczych. Należy stosować lakier, który się stosuje w elektronice o podwyższonej wytrzymałości termicznej i dużej rezystywności.


Wszystkie zdjęcia
Wszystkie zdjęcia szczegółówSzczegółowa instrukcja projektowania i instalacji systemu Inteligentnego budynku Inteligentnego domu eHousebuilding management
eHouse Home Automation