IoT/IIoT WiFi (eHouse WiFi) - Konfiguracja WWW/HTML


Wstępna Konfiguracja i inicjalizacja Systemu


 • Wersja dla chmury i lokalna
 • możliwość zdalnej konfiguracji wstępnej systemu (chmura)
 • Wybór styli CSS wyświetlania poszczególnych ekranów (motywy)
 • Konfiguracje domyślne sterowników (dla zakresów IP)
 • Domyślne nazwy sterowników, wyjść, wejść, ściemniaczy, czujników (dla zakresów IP)
 • Konfiguracje indywidualnych sterowników - (zmodyfikowana konfiguracja od domyślnych)
 • Nazwy sterowników Indywidualnych: wyjść, wejść, ściemniaczy, czujników (dla zakresów IP)
 • Dodawanie/Usuwanie domyślnych zakresów sterowników
 • Dodawanie/Usuwanie indywidualnych sterowników (zmodyfikowana konfiguracja od domyślnych)
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Ekran Główny

Edycja Nazw


Sygnały zaczynające się od (@ nie są wyświetlane na panelu. Analogicznie nie zmienione nazwy (output .., input, dimmer ..). Nazwy te są wyświetlane w kontrolkach do wizualizacji i zdalnego sterowania systemem.
 • Nazwa sterownika indywidualnego lub prefix dla nazw domyślnych
 • Nazwy poszczególnych wyjść on/off
 • Nazwy wejść binarnych (on/off)
 • Nazwy wejść pomiarowych (ADC) i typ czujnika pomiarowego
 • Nazwy ściemniaczy pojedynczych i RGB
 • Nazwy napędów (wyjścia podwójne)
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Nadawanie nazw dla szablonów (domyślnych) i indywidualnych sterowników

Konfiguracja zaawansowana sterowników


Pozwala na wstępną konfigurację szablonów dla wszystkich nowych sterowników jak również konfigurację indywidualną sterowników (różnych od szablonu).

Grupowanie sterownika - dla konfiguracji indywidualnych sterowników


 • V (vertykalna)
 • H (horyzontalna)
Dla konfiguracji domyślnej (szablonów) numery te są sekwencyjnie przyznawane przy pierwszym podłączeniu sterownika do serwera. Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Grupowanie sterownika - tylko dla indywidualnej konfiguracji

Wstępna konfiguracja wejść binarnych sterownika - domyślna lub indywidualna


 • Invert (tryb odwrócony wejścia 0->1)
 • Alarm (aktywacja funkcji alarmu)
 • Alarm Delay (opóźnienie aktywacji alarmu - jeśli sygnał zniknie przed tym czasem nie zostanie on aktywowany)
 • Remember State (czas pamiętania włączenia wejścia)
 • Event (opis zdarzenia/komendy)
 • Direct Event (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *)
 • Disable Execution (blokada uruchomienia komendy przywiązanej do aktywacji wejścia)
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej "ad-hoc" (lokalna konfiguracja), zapisanie do kolejki (konfiguracja w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji danego wejścia do skopiowania przez schowek.
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Konfiguracja wejść binarnych

Wstępna konfiguracja wyjść binarnych (on/off) sterownika - domyślna lub indywidualna


Zawartość tego panela ma kilka funkcji:
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do natychmiastowego uruchomienia "ad-hoc" lub zapisu do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdego wyjścia:
 • Disable Blokada zmiany stanu wyjścia. Ignorowanie komend sterujących dla pojedynczego wyjścia (np. gdy jest używane jako wyjście podwójne do sterowania napędami/zaworami)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable)
 • Repeats Ilość powtórzeń włączenia wyjścia (tryb cykliczny)
 • Time On Czas włączenia wyjścia (dla komendy On/Toggle). Po upływie tego czasu wyjście się wyłączy.
 • Time Off Czas wyłączenia wyjścia. Parametr ten ma znaczenia jeśli liczba powtórzeń Repeats jest większa od zera
 • Groups V Numer grupy wertykalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup V
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak bieżący sterownik
 • Groups H Numer grupy horyzontalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup H
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak bieżący sterownik
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem "ad-hoc" (lokalna konfiguracja), zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść binarnych

Wstępna konfiguracja wyjść podwójnych (otwórz/stop/zamknij) sterownika {sterowanie napędami} - domyślna lub indywidualna


 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do natychmiastowego uruchomienia "ad-hoc" lub zapisu do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdej pary wyjść:
 • Disable Blokada zmiany stanu wyjść. Ignorowanie komend sterujących dla podwójnych wyjść (np. gdy jest używane jako wyjście pojedyncze do sterowania napędami/zaworami)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable , Somfy)
 • Somfy tryb sterowania napędami ze sterownikiem Somfy (1 linia - otwórz, 2 linia - zamknij, obie linie - stop). Wybór tego trybu dla zwykłego napędu może spowodować uszkodzenie napędu ze względu na jednoczesne włączenie obu kierunków dla funkcji stop
 • Repeats Ilość powtórzeń włączenia wyjść (tryb cykliczny)
 • Time On Czas włączenia wyjść (dla komendy Open/Close). Po upływie tego czasu wyjście się wyłączy.
 • Time Off Czas wyłączenia wyjść. Parametr ten ma znaczenia jeśli liczba powtórzeń Repeats jest większa od zera
 • Groups V Numer grupy wertykalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup V
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak bieżący sterownik
 • Groups H Numer grupy horyzontalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup H
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak bieżący sterownik
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem "ad-hoc" (lokalna konfiguracja), zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść binarnych

Wstępna konfiguracja wejść pomiarowych (ADC) sterownika - domyślna lub indywidualna


 • Invert tryb odwrócony wejścia (100%-x)
 • Alarm Low (aktywacja funkcji alarmu przy obniżeniu wartości poniżej zaprogramowanego progu dolnego)
 • Alarm High (aktywacja funkcji alarmu przy obniżeniu wartości powyżej zaprogramowanego progu górnego)
 • Alarm Delay (opóźnienie aktywacji alarmu - jeśli wartość wróci do zakresu pomiędzy (min,max) przed upływem tego czasu - nie zostanie on aktywowany)
 • Low Event (opis zdarzenia/komendy)
 • Low Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla zmniejszenia się wartości mierzonej poniżej zaprogramowanego progu dolnego
 • Low Level Poziom minimalny (dolny)
 • OK Event (opis zdarzenia/komendy)
 • OK Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla wartości mierzonej w zakresie (min,max) - tylko przy zmianie jednego z progów (min lub max)
 • High Event (opis zdarzenia/komendy)
 • High Direct (kod komendy/zdarzenia w kodzie hexa-decymalnym skopiowany z edytora zdarzeń *) dla zwiększenia się wartości mierzonej powyżej zaprogramowanego progu górnego
 • High Level Poziom maksymalny (górny)
 • Event Disable (blokada uruchomienia komend przywiązanych do wejścia)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Invert
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej "ad-hoc" (lokalna konfiguracja), zapisanie do kolejki (konfiguracja w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji danego wejścia do skopiowania przez schowek.
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku "Update Settings".
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi - Konfiguracja wejść pomiarowych (ADC)

Wstępna konfiguracja wyjść regulowanych PWM/1..10V (0..100%) sterownika {ściemnianie oświetlenia lub zasilaczy LED} - domyślna lub indywidualna


 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do natychmiastowego uruchomienia "ad-hoc" lub zapisu do kolejki (Run)
 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń/komend sterujących konfiguracji do skopiowania przez schowek (Copy)
 • wstępną konfigurację sterownika (po każdorazowym resecie). Aktualny stan wszystkich pól jest zapisany na serwerze systemu po naciśnięciu wspólnego przycisku "Update Settings"
Poszczególne opcje konfiguracji dla każdego wyjścia PWM lub 1..10V:
 • Disable Blokada wyjścia ściemniacza. Ignorowanie komend sterujących dla ściemniaczy (np. gdy jest używane jako wyjście binarne)
 • Admin Pozwala na zmianę niektórych opcji jak na przykład Disable , MIN, MAX)
 • Min wartość minimalna (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału jest zawsze większy lub równy od tej wielkości
 • Value docelowa wartość (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału dąży do tej wielkości
 • Mode tryb pracy ściemniacza
  • N/A brak zmiany
  • Stop zatrzymanie ściemniacza w bieżącym stanie
  • + wzrost wartości świecenia do wartości Max (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany)
  • - spadek wartości świecenia do wartości Min (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany)
  • Set natychmiastowe ustawienie poziomu ściemniacza
  • Toggle stop (jeśli ściemniacz w ruchu) lub zmiana wartości w przeciwnym kierunku (jeśli ściemniacz jest w stanie ustalonym)
  • -Value jednorazowe obniżenie wartości ściemniacza o wartość kroku
  • +Value jednorazowe zwiększenie wartości ściemniacza o wartość kroku
  • Params ustawienie dodatkowych parametrów ściemniacza
  • Modify modyfikacja ściemniacza
  • Inc wzrost wartości świecenia do wartości Max (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany) + funkcje zaawansowane
  • Dec spadek wartości świecenia do wartości Min (o ile ściemniacz nie zostanie zatrzymany) + funkcje zaawansowane
  • Stop zatrzymanie ściemniacza w bieżącej pozycji
  • Change zmiana wartości ściemniacza
 • Step Wartość kroku zmiany
 • Max wartość minimalna (0..100%) lub (0..255). Wartość sygnału jest zawsze mniejszy lub równy od tej wielkości
 • Groups V Numer grupy wertykalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup V
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie V jak bieżący sterownik
 • Groups H Numer grupy horyzontalnej (ma to znaczenie przy wykorzystaniu kodu zdarzenia w konfiguracji sterownika lub uruchomieniu zdarzenia). Ustawienie to nie ma to znaczenia przy zapisie jako startowa konfiguracja.
  • 0 - zdarzenie jest uruchomione dla wszystkich grup H
  • 1..254 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak wybrana
  • 255 - zdarzenie jest uruchomione na sterownikach o tej samej grupie H jak bieżący sterownik
 • T Czas włączenia ściemniacza. Po upływie tego czasu dimer się ściemni do wartości Min.
 • Run Uruchomienie komendy konfiguracyjnej lub sterującej wyjściem "ad-hoc" (lokalna konfiguracja), zapisanie do kolejki (konfiguracja/uruchomienie w chmurze)
 • Copy Generowanie kodu zdarzenia dla konfiguracji lub sterowania danym wyjścia do skopiowania przez schowek (clipboard).
Ta konfiguracja zostanie zapisana na serwerze systemu lokalnie lub w chmurze po naciśnięciu przycisku Update Settings.
Będzie ona uruchamiana automatycznie przy każdym resecie sterownika.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - Konfiguracja wyjść ściemniaczy


Pełna konfiguracja w formularzu jest zapisywana na serwerze (lokalnym lub chmury) po naciśnięciu przycisku Update Settings.
W przypadku konfiguracji w chmurze jest ona automatycznie kopiowana na serwer lokalny po resecie serwera lokalnego.
W przypadku konfiguracji lokalnej jest ona uruchamiana po naciśnięciu przycisku Write Config.
Aktualizacja oprogramowania sterownika jest wykonywana po kliknięciu przycisku Firmware Update.
Kastomizowany ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse 	WiFi - przyciski funkcyjne

Pełny Ekran Konfiguracji sterownika indywidualnego/szablonu


Pełny ekran konfiguracji i inicjalizacji systemu @Light, eHouse WiFi
eHouse WiFi - Dokumentacja systemu
eHouse WiFi - Blog & DiY
eHouse, IoT WiFi - Opcje
eHouse, IoT WiFi Rev.1 - Opcje